ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

W co wierzymy?

w co wierzymy

Obserwując rozwój kościołów protestanckich w Polsce i na świecie, stwierdzam, że dziś, słowo: „protestant, kościół protestancki”, nie za wiele już oznacza. Kredo wiary czy doktryna oparta na Bożym Słowie powoli odchodzi do lamusa, w imię poprawności politycznej i koncepcji tak zwanego nowoczesnego kościoła, zwanego friendly - use” (przyjazny ludziom), „sensitive - seekers” (dla tych, którzy szukają wrażeń). Czyli: „Budujmy taki kościół i głośmy w nim takie kazania, aby ludzie tylko chcieli przyjść, posłuchać i w nim zostać, czując się przyjemnie i komfortowo”.W tym samym czasie: Upamiętanie, nowe narodzenie, chrzest w Duchu Świętym, inne języki, uzdrowienie, Dary Ducha Świętego, bojaźń Boża, uświęcone życie, gotowość na powrót Pana Jezusa…,
i wiele innych prawd Bożego Słowa schodzą na drugi plan - tak na wszelki wypadek - aby nikt z obecnych w kościele, czasami nie poczuł się zakłopotany i „wywołany do tablicy”. Cel - zdobyć ludzi za wszelką cenę - nawet za cenę usunięcia z kościoła Ducha Świętego i podstawowych prawd Bożego Słowa - zaczyna coraz częściej uświęcać środki wykorzystywane do budowania kościoła.  

William Booth (1829-1912), założyciel Armii Zbawienia powiedział, a z perspektywy czasu myślę, że z Bożej inspiracji wręcz prorokował:„Jestem przekonany, że największymi niebezpieczeństwami, które stają przed nami w nadchodzącym stuleciu, są:

- Wiara, bez Ducha Świętego

- Chrześcijaństwo bez Chrystusa

- Przebaczenie bez pokuty

- Zbawienie bez nowego narodzenia

- Polityka bez Boga

- Niebo bez piekła

Smith Wigglesworth 11 sierpnia 1927 roku, stojąc w kościele „Angeles Temple” prorokował o dniach ostatnich i byciu przygotowanym na powtórne przyjście Jezusa:

„Gdy będzie zbliżał się powrót Jezusa, wierzący będą musieli się na niego przygotować, ponieważ przynajmniej połowa z nich będzie niegotowa na Jego powrót. Będzie wielu chrześcijan, którzy będą wierzyli, że mogą robić cokolwiek chcą i żyć jak im się żywnie podoba, a Bóg w ogóle nie będzie zwracał na to uwagi, wręcz będzie odwracał swoją głowę w drugą stronę, tak jakby w ogóle tego nie widział. Będzie rzeczą normalną, że kaznodzieje będą zaprzeczali istnieniu piekła. Zaprzeczanie istnieniu piekła przygotuje drogę dla Antychrysta. Będzie rzeczą obraźliwą by mówić w kościele o krwi Chrystusa. Ludzie będą uwielbiali człowieka nie zwracając uwagę na jego upadki i grzechy, tylko po to, aby posiadać władzę. Ludzie będą wierzyli, że niektórzy kaznodzieje są jak Bóg, tylko dlatego, że gromadzą pod sobą wielkie tłumy w wielkich budynkach. Podczas gdy kościoły będą odwracać się od Ducha Świętego, wielu wierzących pójdzie za fałszywymi nauczycielami…”. 

O kościele w dniach ostatnich również prorokował Smith Wigglesworth do Lestera Sumralla w 1939 roku, gdy mówił o ostatecznej fali Bożej chwały na ziemi:

 „Widzę to! widzę to! Widzę przebudzenie uzdrowieńcze które przyjdzie tuż po drugiej wojnie światowej. Tak łatwo będzie uzdrawiać ludzi. Widzę kolejne przebudzenie. Widzę, jak ludzie z różnych denominacji zostają wypełniani Duchem Świętym. I widzę następne Boże poruszenie. Widzę audytoria pełne ludzi, którzy schodzą się z notatnikami. Nadejdzie fala nauczania wiary i uzdrowienia. A następnie, po tej trzeciej fali… [tu zanosząc się płaczem] widzę przebudzenie w dniach ostatnich, które przyczyni się do zebrania cennego owocu ziemi i stanie się największym przebudzeniem, jakie świat kiedykolwiek oglądał. Będzie to fala darów Ducha, dary służb będą płynęły po tej ziemi. Szpitale będą opróżniane sprowadzając chorych do kościołów, które będą pozwalały Duchowi Świętemu poruszać się”.

Wierzę, że żyjemy w czasie przed trzecia falą Bożej chwały na ziemi.
Czeka nas przebudzenie, które będzie kombinacją i kulminacją wszystkich poprzednich współczesnych przebudzeń w historii Kościoła. Przebudzenia uzdrowieńczego (1946-1958), charyzmatycznego (1960-1982), oraz nauczania Słowa (1982-1993). Przed powtórnym przyjściem Jezusa, rzesze zostaną zebrane niczym żniwo do Królestwa Bożego, pośród demonstracji Bożej mocy w znakach, cudach i uzdrowieniach. Rolnik (Bóg Ojciec), oczekuje cennego owocu ziemi (ludzkich dusz), aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz (wylanie Ducha Świętego - ostanie przebudzenie na ziemi).
A wszystko tuż przed Jego powrotem (zobacz Jak. 5:7-8).

W co wierzymy - uczymy, głosimy i czym żyjemy - jako Kościół Chrześcijański „Słowo Wiary”?


1. Pismo Święte

Wierzymy, że Pismo Święte jest inspirowanym i nieomylnym Bożym Słowem, wypowiedzianym
i zapisanym przez świętych Bożych ludzi, natchnionych przez Ducha Świętego. Nowe Przymierze, zapisane w Nowym Testamencie, jest naszym niezawodnym przewodnikiem w postępowaniu i do nauki (2 Tym. 3:16; 1 Tes. 2:13; 1 Pt. 1:23-25; 2 Pt. 1:21).

2. Niepokalane poczęcie

Wierzymy,
 że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, poczętym z Ducha Świętego, narodzonym
z Marii dziewicy (1 Moj. 3:15; Iz. 7:14, 9:6; Mt. 1:18-23; Łk. 1:30-35, 2:21).

3. Trójca Święta

Wierzymy, że jest jeden Trójedyny Bóg, zamanifestowany w Trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. Każdy jest Wieczny i równy sobie (Jn. 1:1, 14, 18, 10:30, 12:44-45, 15:26, 16-7-16, 27-28; Mt. 3:16-17, 28:19; 1 Jn. 5:5-7).

4. Człowiek, jego upadek i Odkupienie

Wierzymy, że Każdy człowiek jest stworzoną istotą, uczynioną na Boży obraz i podobieństwo
(1 Moj. 1:26-27). Ale przez przestępstwo i upadek Adama, grzech wszedł na świat. Biblia mówi: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”, oraz: „Jak napisano, nie ma sprawiedliwego ani jednego”. Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł po to, aby odwrócić upadek człowieka i zniszczyć dzieła diabła, dając swoje życie, przelewając swoją krew, by wykupić każdego człowieka, przywracając mu utraconą społeczność z Bogiem (Rz. 3:23-26; 5:12-21; 1Jn. 3:8). Zbawienie jest darem Bożym danym każdemu mężczyźnie i kobiecie, niezależnym od uczynków człowieka, skutecznym przez Bożą łaskę i wiarę w Chrystusa Jezusa, przynoszącym owoc w postaci dobrych uczynków do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili (Ef. 2:8-9; Tytus. 3:5-7).

5. Krew Jezusa Chrystusa

Wierzymy, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z grzechów wszystkich, którzy wierzą w Niego,
i że przez Jego Krew są oni odkupieni (Ef. 2:13; Hbr. 9:14; 1 Pt. 1:18-10; 1 Jn. 1:7).

6. Komunia

Wierzymy, że Komunia, Wieczerza Pańska, jest ustanowiona i przykazana przez Pana na pamiątkę Przymierza pomiędzy Bogiem a mężczyzną i kobietą, Przymierza istniejącego dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa (Mk. 14:22-24; 1 Kor. 10:16, 11:23-31).

7. Nowe narodzenie i życie wieczne

Wierzymy, że pierwszym krokiem człowieka w kierunku zbawienia, jest smutek według Boga
w szczerej pokucie. Jest niezbędne, aby każdy mężczyzna i kobieta nowo się narodził, a gdy doświadczą nowego narodzenia, otrzymują życie wieczne (Jn. 3:3-5; Dz. Ap. 2:38, 3:19; 2 Kor. 7:10; 1 Jn. 5:11-13).

8. Chrzest wodny

Wierzymy, że chrzest wodny jest ustanowiony i przykazany przez Pana Jezusa i dotyczy tylko wierzących. Chrzest jest symbolem identyfikacji / utożsamiania się wierzącego z Jezusem Chrystusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Biblijną metodę chrztu można znaleźć
w Nowym Testamencie, jako całkowite zanurzenie w wodzie i wynurzenie, i jest on dokonywany
w Imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego (Mt. 28:19; Mk. 16:16; Dz. Ap.8:35-39, 10:47-48; Rz.6:4).

9. Chrzest w Duchu Świętym

Wierzymy, że wszyscy wierzący otrzymali nakaz od Pana i powinni jednoznacznie przyjąć obietnicę Ojca, dar Ducha Świętego, czyli chrzest w Duchu Świętym (Łk. 11:9-13), zgodnie z bezpośrednim rozkazem Jezusa Chrystusa. Wraz chrztem w Duchu Świętym otrzymujemy przyodzianie w moc do życia i służby, dary do używania w dziele posługiwania(Łk. 24:49; Dz. Ap. 1:8). Jest to inne doświadczenie następujące po nowym narodzeniu, zbawieniu, i różniące się od niego (Dz. Ap. 8:12, 14-17, 9:17, 19:1-6; 1 Kor. 12:1-31). Pełne napełnienie Duchem Świętym jest widoczne przez towarzyszący mu fizyczny znak mówienia innymi językami, tak, jak Duch Święty poddaje, oraz manifestację duchowej mocy obecnej w publicznej służbie i świadectwie (Mk. 16:17; Dz.Ap. 2:1-4; 10:44-47, 19:6; 1 Kor. 14:1-4, 14-15, 18, 39-40).

10. Uświęcenie

Wierzymy, że Pismo uczy uświęconego i świętego życia , bez którego nikt nie ujrzy Pana. Przez moc Ducha Świętego, jesteśmy w stanie przestrzegać przykazanie: „Bądźcie święci, jak ja jestem Święty”. Całkowite uświęcenie jest Bożą wolą dla wszystkich wierzących i przez posłuszeństwo Bożemu Słowu, powinno być żarliwym dążeniem i stylem życia wszystkich wierzących (Hebr.12:14; 1 Pt.1:14-19; 1 Tes. 5:23-24; 1 Jn. 2:3-6, 3:1-3).

11. Boskie uzdrowienie

Wierzymy, że uzdrowienie fizycznego ciała jest zapewnione przez odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa i jest dziś przywilejem i udziałem każdego członka Ciała Chrystusa. Uzdrowienie dokonuje się i następuje przez Bożą moc, za pomocą modlitwy wiary, jak i nałożenia rąk w Imieniu Jezusa
(Iz. 53:4-5; Mt. 8:16-17; Mk. 16:17-18; 1 Pt. 2:24; Jak. 5:14-15).

12. Błogosławiona nadzieja

Wierzymy, że Jezus przyjdzie ponownie, aby zgromadzić wszystkich swoich świętych w niebie
(1 Kor. 15:51-52; 1 Tes. 4:16-17; 2 Tes. 2:1).

13. Piekło i wieczne potępienie

Wierzymy,
 że człowiek, który fizycznie umiera w swoich grzechach bez przyjęcia zbawienia, jest nieodzownie i wiecznie zgubiony w jeziorze ognia i dlatego nie ma już dalszej możliwości usłyszenia Ewangelii czy nawrócenia. Jezioro ognia jest prawdziwym i literalnym miejscem, zwanym również piekłem. Słowa: „wieczne, na wieki”, są dosłownym opisem kary i potępienia w jeziorze ognistym,
i dotyczą wiecznej egzystencji i niekończącego się życia pozbawionego radości i ekstazy, jakiej doświadczają święci w Bożej obecności (Hbr. 9:27; Obj. 20:10-15, 21:1-8; 2 Tes. 1:8-9).