ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 9

Tydzień 9

„Oczywiście, co jedynie, Izajasz mógł powiedzieć, że On ICH choroby nosił, ICH cierpienia wziął na siebie…, zraniony został za ICH występki, ukarany dla ICH zbawienia a Jego rany ICH uzdrowiły”.

Tydzień 9

Wykonało się! Ale co?

„ Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. A jego ranami jesteśmy uleczeni” (Iz. 53:4-5).

Pan Jezus, umierając na krzyżu, zawołał: „Wykonało się!” (Jn. 19:30). Potrzebujemy sobie uzmysłowić, że nie było „niczego” heroicznego w samym Jego ukrzyżowaniu czy poprzedzającym je biczowaniu. Setki, a nawet tysiące przestępców i kryminalistów (a do takich został zaliczony – Iz. 53: 9, 12), w tamtych dniach karano śmiercią krzyżową. W przypadku Jezusa miało miejsce coś o wiele więcej niż sam fakt cierpienia i śmierci na krzyżu. W Nim WYKONAŁO się WSZYSTKO, co Pismo zapowiedziało w związku z przyjściem i ofiarą Mesjasza (Jn. 19:28).

Na siedemset lat przed Jego narodzeniem Izajasz prorokował o Nim, mówiąc, że przez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie, wykupi nas od duchowej śmierci – grzechu, chorób fizycznych, mentalnych, a nawet ubóstwa materialnego. Pewnego razu rozważałem fragment Księgi Izajasza 53 rozdziału, zaczynając czytać już od rozdziału 52 i wersetu 12. Nagle w moim wnętrzu usłyszałem, jak ktoś mówi te oto słowa: „Izajasz nie miał prawa tego powiedzieć tak, jak to powiedział”. Słowa te dotyczyły fragmentu: „Lecz On NASZE choroby nosił, NASZE cierpienia wziął na siebie…, zraniony został za występki NASZE, starty za winy NASZE. Ukarany został dla NASZEGO zbawienia (hbr. pokoju), a Jego ranami JESTEŚMY uzdrowieni”. Spojrzałem jeszcze raz na ten fragment Słowa i powiedziałem sam do siebie: „Oczywiście, co jedynie, Izajasz mógł powiedzieć, że On ICH choroby nosił, ICH cierpienia wziął na siebie…, zraniony został za ICH występki, ukarany dla ICH zbawienia a Jego rany ICH uzdrowiły”.

Bo przecież Jezus miał to wszystko uczynić dopiero za siedemset lat! Pojąłem, to było objawienie, że ofiara Jezusa jest WIECZNA I PONADCZASOWA. W jednej chwili Bóg Ojciec złożył na swoim synu grzech, chorobę, ubóstwo i upadek każdego człowieka, począwszy od Adama i Ewy, a skończywszy na ostatnim człowieku, jaki jeszcze urodzi się na ziemi, zanim nadejdzie koniec tego świata. Dlatego Izajasz, mógł włączyć samego siebie w odkupienie dane światu w Jezusie, mówiąc: NASZE, nawet jeśli sam nie żył w czasach Jezusa. Dzięki Jego ofierze Bóg Ojciec mógł zbawić i uzdrowić całą ludzkość, niejako na kredyt, zarówno uczynił to dla ludzi żyjących pod Starym Przymierzem, jak i Nowym Przymierzem. Ostatecznie w słowach: „Wykonało się!”, RAZ NA ZAWSZE zbawił i uzdrowił KAŻDEGO, kto tylko wierzy tej wieści (Iz. 53:1).

Ewangelista Mateusz potwierdził to, obserwując życie i służbę Jezusa, gdy On przebaczał każdemu i uzdrawiał wszystkich (Mt. 8:16-17). Następnie Piotr, postawił niczym kropkę nad i„ ,szczególnie dla nas – żyjących PO fakcie śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Pana – mówiąc, że Jezusa sińce uleczyły WAS. Nie tylko ich, nas, ale i WAS wszystkich, czytających w tym momencie te słowa!(1 Pt. 2:24). Nie ma dziś osoby na ziemi, która została zbawiona i zarazem mogłaby zostać natychmiast uzdrowiona, GDYBY tylko ktoś poinformował ją, że jej przebaczenie grzechów, jak i uzdrowienie ciała, jest zawarte w tym SAMYM darze zbawienia. Twoje i moje zbawienie już się wykonało. Jakie zbawienie? Otóż On stał się za mnie grzechem, abym ja stał się sprawiedliwy w Nim (2 Kor. 5:21). On stał się chory za mnie, abym ja stał się uzdrowiony (1 Pt. 2:24). On stał się na krzyżu ubogi, abym ja stał się materialnie zaopatrzony (2 Kor. 8:9). Z Bożej perspektywy, tylko takie zbawienie WYKONAŁO się w Jego Synu.

Dlatego darzę do tego, aby cały mój duch, dusza i ciało, były zachowane bez nagany (tzn. zdrowe, mocne, ochronione i zabezpieczone), na dzień Jego powtórnego przyjścia, które może mieć miejsce w każdej chwili (1 Tes. 5:23-24). Skoro On może powrócić nawet za małą chwilę (Hbr. 10:37), nie zwlekaj, żyj wszystkim tym, co wykonało się dla ciebie!

Wyznanie:

Moje odkupienie wykonało się. Jestem zbawiony, uzdrowiony, obdarzony pokojem umysłu i zaopatrzeniem materialnym. To On wykonał to wszystko dla mnie. Nie spocznę, zanim nie zacznę żyć wszystkim, co dla mnie wykonało się już w Jezusie.

Formularz kontaktowy